Magic Number

Dãy số

Cách chơi:

Đầu tiên bạn hãy nhập một số có 4 chữ số bất kỳ. Mình sẽ viết một số dự đoán vào một khu vực khác (bạn có thể click vào để xem trước).

Tiếp theo bạn hãy nhập một số gồm 4 chữ số, mình sẽ nhập ngẫu nhiên 4 chữ số phía dưới số của bạn.

Làm lại lần nữa, bạn nhập tiếp tục số 4 chữ số, mình sẽ nhập ngẫu nhiên 4 chữ số phía dưới số của bạn.

Boom, chúng ta có tổng các dãy số của bạn và mình bằng với con số mà mình đã viết từ trước mặc dầu các con số của bạn và mình đều ngẫu nhiên!